ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΡΡΗΤΟ

οροι & απορρητο

H Magnas Auctions , εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα magnasauctions.gr δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά προβλήματα που παρουσιάζονται στους χρήστες του σε περίπτωση που οφείλονται σε δικά τους και υποδομές.

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 – GDPR και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 4624 / 2019, Ν. 2472/1997, Ν. 3471 /2006, όπως ισχύει κ.λπ.).

1. Ορισμοί

Για καλύτερη κατανόηση αυτής της Πολιτικής, σας παρέχουμε τους ορισμούς των βασικών εννοιών που θα συναντήσετε:

Αντικείμενο προσωπικών δεδομένων: Ο χρήστης του δικτυακού τόπου, ο πελάτης/καταναλωτής του ηλεκτρονικού καταστήματος, που πραγματοποιεί παραγγελία και αγορά προϊόντος/υπηρεσίας και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο, έρχεται σε επαφή με την ιστοσελίδα μας.

Προσωπικά δεδομένα: Κάθε πληροφορία που μπορεί άμεσα ή έμμεσα να ταυτοποιήσει ένα φυσικό πρόσωπο (το «Θέμα»), όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, κινητό), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κ.λπ. .

Επεξεργασία: Οποιαδήποτε λειτουργία ή σειρά συναλλαγών που εκτελείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως συλλογή, εγγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση , αποκάλυψη μέσω διαβίβασης, διάδοσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής διάθεσης, η συσχέτιση ή συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή προσωπικών δεδομένων που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας ή απευθείας από εσάς μέσω του ιστότοπου ή του πλαίσιο της επιχειρηματικής σας σχέσης μαζί του.

Επιμέλεια: Η Magnas Auctions  είναι το e-shop της εταιρείας Orlik Gallery, με ΑΦΜ: 801695272 και αριθμό ΓΕΜΗ: 161664001009

Πρόσωπο που εκτελεί την επεξεργασία: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Αποδέκτης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας, όπου γνωστοποιούνται και προσωπικά δεδομένα, είτε πρόκειται για τρίτο είτε όχι.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε, για ποιο σκοπό και σε ποια νομική βάση

Είσοδος στον ιστότοπο:

Διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, URL, διεύθυνση URL παραπομπής, πάροχος πρόσβασης, πρόγραμμα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα για  Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών σε εσάς, σωστή δημιουργία σύνδεσης, ασφάλεια και σταθερότητα συστήματος που καλύπτονται από τη νομική βάση: α) η μεταξύ μας σχέση

β) νομική υποχρέωση

γ) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο της διάθεσης της ιστοσελίδας μας στο ευρύ κοινό και της παροχής υπηρεσιών σε αυτό

Επικοινωνία μέσω φόρμας επικοινωνίας. Συλλέγονται δεδομένα: όνομα, e-mail, τηλέφωνο, σχόλια (περιεχόμενο μηνύματος) προκειμένου να επικοινωνήσουμε, να διαχειριστούμε / να επιλύσουμε ή να επιλύσουμε το αίτημα, το ερώτημα ή το παράπονό σας. Νομική βάση: α) η μεταξύ μας σύμβαση

β) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο της υπηρεσίας σας

Επικοινωνία μέσω email. Συλλεγμένα δεδομένα: e-mail, όνομα, επώνυμο (εάν υπάρχει), περιεχόμενο του μηνύματος προκειμένου να επικοινωνήσουμε, να διαχειριστούμε / να επιλύσουμε ή να επιλύσουμε το αίτημα, το ερώτημα ή το παράπονό σας. Νομική βάση: α) η μεταξύ μας σύμβαση

β) η νομική μας υποχρέωση, βάσει του δικαίου των καταναλωτών

γ) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο της υπηρεσίας σας

Παραγγελία – αγορά προϊόντων. Συλλεγμένα δεδομένα: όνομα, διεύθυνση, περιοχή, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, χώρα, τηλέφωνο, κινητό, email, στοιχεία διεύθυνσης αποστολής παραγγελίας, στοιχεία απόδειξης ή τιμολογίου, δεδομένα σε σχόλια/σχόλια. Αιτία: Σύναψη σύμβασης, διαχείριση / διεκπεραίωση παραγγελιών, τιμολόγηση, τήρηση φορολογικών υποχρεώσεων, εξυπηρέτηση πελατών. Νομική βάση: α) η μεταξύ μας σύμβαση

β) τις νομικές μας υποχρεώσεις

Προσφορές (newsletter). Δεδομένα που συλλέγονται: email. Αιτία: Αποστολή ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τις προσφορές, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα προνόμιά μας. Νομική Βάση: α) η συγκατάθεσή σας

β) όπου ενδείκνυται, το έννομο συμφέρον μας για την προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε υπάρχοντες πελάτες για παρόμοιους διαφημιστικούς σκοπούς

3. Στοιχεία που αφορούν ανηλίκους

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Άρα, η Εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Διατηρούμε το δικαίωμα, σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι κάποιος ανήλικος έχει παράσχει τα δεδομένα του σε εμάς, χωρίς τη συγκατάθεση του νόμιμου εκπροσώπου του, να διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά. Εάν παρατηρήσετε ότι ένας ανήλικος έχει παράσχει τα δεδομένα του σε εμάς χωρίς τη συγκατάθεση του νόμιμου εκπροσώπου του, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι, όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη συναίνεση σύμφωνα με το άρθ. 6 παρ. 1 στ. Α) ΓΣΚ, σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας απευθείας σε παιδί, η συναίνεση που παρέχεται από τον ανήλικο και συνεπώς η επεξεργασία είναι νόμιμη, εάν ο ανήλικος είναι τουλάχιστον 15 ετών, διαφορετικά εάν παρέχεται ή εγκριθεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ανηλίκου.

Παραλήπτες των δεδομένων σας

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς στο πλαίσιο της σχέσης μας μέσω του ιστότοπού μας υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο από:

Το εξουσιοδοτημένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό μας, το οποίο δεσμεύεται να τηρεί την απόλυτη εμπιστευτικότητα και εμπιστευτικότητα και να εφαρμόζει τις Πολιτικές που ορίζονται από εμάς,

συνεργάτες της Εταιρείας μας, στους οποίους σύμφωνα με το άρθ. 28 GDPR  αναθέτουμε την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό μας (ως Εκτελεστές) και με τις οποίες έχουμε εξασφαλίσει την επεξεργασία σύμφωνα με τον GDPR  για την προστασία των δεδομένων σας, υπογράφοντας συμβάσεις και δεσμευόμενοι να συμμορφωνόμαστε με τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με την σχετικές διατάξεις του GDPR  (αρ. 28, 32), όπως ενδεικτικά τρίτες τεχνικές εταιρείες στο πλαίσιο διαχείρισης ιστοτόπων και παροχής υπηρεσιών, υποστήριξη των εφαρμογών μας, εταιρείες παροχής προωθητικών υπηρεσιών (π.χ. αποστολή ενημερωτικών δελτίων) κ.λπ.

τραπεζικός οργανισμός με την επωνυμία ALPHABANK

οι συμβεβλημένες εταιρείες ταχυμεταφορών (SPEEDEX)

δημόσιοι φορείς και αρχές, όπως δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, ανεξάρτητες αρχές, ρυθμιστικές αρχές, αστυνομία, αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς, άλλες διοικητικές υπηρεσίες κ.λπ., όταν απαιτείται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Δεν διαβιβάζουμε κατά κύριο λόγο τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ) χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι δεν διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Οποιαδήποτε διαβίβαση θα είναι σύμφωνη με τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου και τις απαιτούμενες εγγυήσεις, ιδίως τις αρ. 44 GDPR, Και σε κάθε περίπτωση, θα ενημερωθείτε σχετικά.

Χρονική περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται από τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας, για όσο διάστημα ορίζεται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για όλη τη διάρκεια της συναλλαγής μεταξύ μας και των ατομικών συμβατικών μας δεσμεύσεων . , λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας μας αλλά και τυχόν νομικές αξιώσεις που τυχόν εγείρονται από αυτήν, προκειμένου να δικαιολογηθεί ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων.

Τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας

Σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε τον έλεγχο της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Κάθε επισκέπτης, εγγεγραμμένος χρήστης ή πελάτης μας, ως υποκείμενο δεδομένων, μπορεί ανά πάσα στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματά του, όπως προβλέπονται στον ΓΚΠΔ και ειδικότερα στα άρθρα 12 έως 23 αυτού, καθώς και

εθνικό δίκαιο και ειδικότερα:

Δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών για την επεξεργασία δεδομένων, πριν και κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας (αρ. 12, 13, 14 GDPR). Επεξήγηση: Είναι δικαίωμα σας να ενημερώνεστε για το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ποιοι είμαστε, ποιος είναι ο σκοπός της επεξεργασίας, ποιοι είναι οι αποδέκτες, ο χρόνος διατήρησής τους κ.λπ.

Δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και εάν υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Εταιρεία, ως Προϊστάμενος Επεξεργασίας (άρθρο 15 GDPR). Επεξήγηση: Δικαίωμά σας να διορθώσετε ανακριβή στοιχεία καθώς και να συμπληρώσετε αυτά που λείπουν.

Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων (“δικαίωμα στη λήθη”) (άρθρο 17 GDPR). Επεξήγηση: Το δικαίωμά σας να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 GDPR). Επεξήγηση: Το δικαίωμά σας να περιορίσετε την επεξεργασία υπό ορισμένες προϋποθέσεις, είτε αμφισβητείται η ακρίβειά τους, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη είτε λείπει ο σκοπός της επεξεργασίας, αλλά δεν ενδείκνυται η διαγραφή τους.

Δικαίωμα φορητότητας (άρθρο 20 GDPR). Επεξήγηση: Το δικαίωμά σας να λαμβάνετε ή να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εάν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή στην εκτέλεση σύμβασης και πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, σε δομημένη μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως και αναγνώσιμη από μηχανή.

Δικαίωμα αντίρρησης (άρθρο 21 GDPR) και αντίθεση σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ (άρθρο 22 GDPR). Εξήγηση:

Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρθρο 7 παρ. 3 GDPR) Επεξήγηση: Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας, σε περίπτωση που τα δεδομένα σας υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της νομικής νομοθεσίας της Εταιρείας συμφέροντα ή υπόκεινται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας που σας επηρεάζει σημαντικά.

Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρθρο 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ). Εξήγηση: Το δικαίωμά σας να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για μια τέτοια επεξεργασία. Λάβετε υπόψη ότι η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας που έλαβε χώρα πριν από την ανάκληση δεν επηρεάζεται.

Δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (άρθ. 77 ΓΚΠΔ).

Δικαίωμά σας, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας παραβιάζει τον ΓΚΠ., Να απευθυνθείτε στην Αρμόδια Εποπτική Αρχή, η οποία στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr).

Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και να υποβάλετε καταγγελία

Έχετε κάθε δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μετά τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας για την άσκηση των δικαιωμάτων που σας παρέχουμε και σύμφωνα με τις πιο συγκεκριμένες οδηγίες σε αυτό, ώστε να εξεταστούν, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Είτε στέλνοντάς το μέσω e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@magnasauctions.gr

Είτε με αποστολή είτε με προσωπική παράδοση στα γραφεία της Εταιρείας μας, Ναυάρχου Νικοδήμου 27, Αθήνα.

Η Εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες εντός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος σας, εκτός εάν η εργασία που σχετίζεται με την ικανοποίηση του αιτήματος χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες ή/και επιπλοκές, βάσει των οποίων η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης των ενεργειών. Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη του αιτήματος σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του.

Ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων σας

Η Εταιρεία μας φροντίζει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων κατά την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα μεταδόθηκε. , αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν με άλλο τρόπο σε επεξεργασία καθώς και τη διατήρηση τόσο της τεχνικής όσο και της φυσικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 32 του GDPR. Έχει σχετικές Πολιτικές και γενικά τηρεί τις αρχές της επεξεργασίας σύμφωνα με το γράμμα του GKPD (άρθρο 5 GDPR), για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας.

Ειδικότερα, σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουμε για την ασφάλεια των δεδομένων σας μέσω της ιστοσελίδας μας:

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (SecureSocketsLayer), το οποίο διασφαλίζει την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησης του χρήστη και προστατεύει την περιήγησή του. Το πρωτόκολλο SSL είναι το παγκόσμιο πρότυπο στο Διαδίκτυο για τον έλεγχο ταυτότητας ιστοτόπων στους χρήστες και για την κρυπτογράφηση δεδομένων μεταξύ χρηστών δικτύου και διακομιστών ιστού. Η κρυπτογραφημένη επικοινωνία SSL απαιτεί όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός διακομιστή να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό λήψης, προστατεύοντας έτσι τις προσωπικές πληροφορίες κατά τη μετάδοση. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από έναν μηχανισμό που ανιχνεύει αυτόματα εάν τα δεδομένα έχουν αλλάξει κατά τη μεταφορά. Όταν η διαδικασία που ενεργοποιεί το πιστοποιητικό ασφαλείας SSL (π.χ. παραγγελία (π.χ. παραγγελία ενός προϊόντος μέσω Διαδικτύου ή συμπλήρωση μιας φόρμας επικοινωνίας) ξεκινά, μια σειρά ελέγχων και ενεργειών εκτελούνται για να διασφαλιστεί μια ασφαλής διεπαφή μεταξύ του ιστότοπου και του χρήστη.

Επίσης, η Εταιρεία έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης των συστημάτων προστασίας και της χρήσης προγραμμάτων προστασίας από ιούς, προκειμένου να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας του ιστότοπου από ιούς και άλλα κακόβουλα λογισμικό. Η Εταιρεία ελέγχει επίσης με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη εξουσιοδοτημένων ενεργειών.

Οι βάσεις δεδομένων στις οποίες αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα που διαχειρίζονται μέσω του ιστότοπου μας είναι κρυπτογραφημένες με τέτοιο τρόπο ώστε μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες να μην έχουν πρόσβαση σε αυτές. Αυτή η κρυπτογράφηση εκτελείται χρησιμοποιώντας ισχυρούς αλγόριθμους κρυπτογράφησης, βασισμένους στις βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας συστημάτων πληροφοριών.

Μέσα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί τις ακόλουθες σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (socialmedia):

Facebook & Instagram

Ως προς ορισμένη επεξεργασία, εμείς και οι υπεύθυνοι για την επεξεργασία των πλατφορμών των παραπάνω μέσων κοινωνικής δικτύωσης ενεργούμε ως από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των δεδομένων σας, κατά την έννοια του αρ. 26 GDPR. Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων από Επεξεργαστές μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μπορούμε να έχουμε περιορισμένη επιρροή. Έτσι, ενεργούμε εντός των δυνατοτήτων που έχουμε και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από τους παρόχους πλατφόρμων μέσων κοινωνικής δικτύωσης και γενικά για τα δικαιώματα σας, ανατρέξτε στις αντίστοιχες Πολιτικές Απορρήτου / Προστασίας κάθε παρόχου.

10.Ειδικές δηλώσεις της Εταιρείας μας

Η Εταιρεία μας με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης δηλώνει τα ακόλουθα:

Δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, θετική, αρνητική) που μπορεί να προκληθεί στον επισκέπτη με αφορμή τον ιστότοπο ή τη χρήση του. Ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματος του από ιούς και άλλα κακόβουλα προγράμματα.

Δεν λαμβάνει αποφάσεις ή προφίλ με βάση την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου υπόκειται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή. Ο χρήστης θα ενημερώνεται για όλες τις σημαντικές αλλαγές, ενώ κάθε φορά η ενημερωμένη έκδοση θα αναρτάται στην ιστοσελίδα. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης πρέπει να ενημερώνεται και να αναφέρεται τακτικά σε αυτήν την πολιτική.

Καμία άλλη χρήση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη δεν θα γίνει για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και, όπου απαιτείται, τη συγκατάθεση του.

Τι είναι ένα CookieΤο “cookie” είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μεταφορτώνεται στη συσκευή σας, όπως υπολογιστή ή smartphone όταν έχετε πρόσβαση στους ιστότοπούς μας.

Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για να κάνουμε τον ιστότοπό μας να λειτουργεί αποτελεσματικά και ασφαλή και να βελτιώσουμε την προσωπική εμπειρία χρήστη.

Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για να κάνουμε τον ιστότοπό μας να λειτουργεί αποτελεσματικά και ασφαλή και να βελτιώσουμε την προσωπική εμπειρία χρήστη.

Όλα τα cookie έχουν έναν κάτοχο που σας λέει σε ποιον ανήκει το cookie. Ο κάτοχος είναι ο τομέας που καθορίζεται στο cookie. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, τοποθετούμε cookies στη συσκευή σας για διαφορετικούς λόγους. Τέτοια cookie ονομάζονται cookie “πρώτου μέρους”, ενώ τα cookies που ορίζονται από διαφορετικό κάτοχο, όπως πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή δίκτυα διαφημίσεων/ πάροχοι τεχνολογίας διαφημίσεων, ονομάζονται cookie “τρίτου μέρους”.

Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μας και τον λόγο χρήσης τους.

Πώς να απενεργοποιήσετε τα cookies; Μπορείτε εύκολα να σταματήσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να δέχεται cookies διαμορφώνοντας τις ρυθμίσεις cookie του προγράμματος περιήγησής σας.

Όλα τα εμπορικά προγράμματα περιήγησης ιστού παρουσιάζονται με λειτουργία διαχείρισης cookie.

Ελέγξτε το πρόγραμμα περιήγησής σας για να μάθετε περισσότερα πώς μπορείτε να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies κ.λπ.

Εάν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε περιορισμό στη λειτουργικότητα και επιδεινωμένη εμπειρία χρήστη.

Τι τύπους cookies χρησιμοποιούμε και γιατί; Τα cookies μας ομαδοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες:

Τα αυστηρά απαραίτητα cookies

Ορισμένα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για να μπορέσετε να απολαύσετε την πλήρη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας και για να εκπληρώσουμε τις υποσχέσεις μας. Για παράδειγμα, αυτά τα cookies σάς επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και να συνδέεστε στον λογαριασμό σας όπως προβλέπεται. Χωρίς αυτά τα cookie, ορισμένα τμήματα του ιστότοπού μας και των υπηρεσιών μας δεν θα λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies για να σας κατευθύνουμε στον σωστό ιστότοπο με βάση τη γεωγραφία και τη γλώσσα και για να εντοπίσουμε και να αποτρέψουμε απειλές ασφαλείας και κακόβουλη συμπεριφορά.

Cookies απόδοσης

Τα cookies απόδοσης μας ενημερώνουν για τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου και μας βοηθούν να τον βελτιώσουμε. Για παράδειγμα, αυτά τα cookies μετρούν τον αριθμό των επισκεπτών στον ιστότοπό μας και βλέπουν πώς μετακινούνται οι επισκέπτες όταν τον χρησιμοποιούν. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπού μας, για παράδειγμα, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που αναζητούν.

Λειτουργικά cookies
Τα λειτουργικά cookies επιτρέπουν στον ιστότοπό μας να θυμάται τις προτιμήσεις σας, βοηθώντας σας να προσαρμόσετε το περιεχόμενό σας στον ιστότοπό μας. Αυτός ο τύπος cookie μας δίνει τη δυνατότητα να επισημαίνουμε προϊόντα και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρουν και σας ενδιαφέρουν. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σας θυμόμαστε όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη.

Cookies μάρκετινγκ

Τα cookies μάρκετινγκ αποτελούν βασικό μέρος του τρόπου με τον οποίο παρέχουμε μάρκετινγκ στους ιστότοπούς μας. Μεταξύ άλλων χρήσεων, τα cookies μας επιτρέπουν να δείχνουμε πιο σχετική διαφήμιση παρέχοντάς σας πληροφορίες, προσφορές και προωθητικές ενέργειες που βασίζονται στα μοτίβα περιήγησής σας και στον τρόπο που έχετε αλληλεπιδράσει με τους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας. Στη συνέχεια, μπορούμε να σας παρουσιάσουμε ένα περιεχόμενο ιστότοπου που είναι πιο σχετικό με εσάς, ανταποκρινόμενο στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Τα cookies επιτρέπουν τον περιορισμό του αριθμού των φορών που εμφανίζεται μια διαφήμιση. Τα cookies μάρκετινγκ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών μας καμπανιών σε ιστότοπους τρίτων.

Ποια είναι η νομική βάση για τη χρήση cookies;

Η χρήση των cookies για σκοπούς άλλους από τους απαραίτητους για τη λειτουργία του ιστότοπου με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο, για να σας παρέχει πλήρη λειτουργικότητα και να σας παρέχει ορισμένες ζητούμενες υπηρεσίες απαιτεί την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

Πόσο καιρό αποθηκεύονται τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή στη συσκευή σας;

Τα cookies μπορούν να αποθηκευτούν για ποικίλα χρονικά διαστήματα στο πρόγραμμα περιήγησης ή στη συσκευή σας.

Μόνιμα cookies

Τα μόνιμα cookie (ή τα μόνιμα cookies) θα αποθηκεύονται σε έναν από τους υποφακέλους του προγράμματος περιήγησής σας μέχρι να τα διαγράψετε με μη αυτόματο τρόπο ή το πρόγραμμα περιήγησής σας να τα διαγράψει με βάση την περίοδο διάρκειας που περιέχεται στο αρχείο του cookie. Η διάρκειά τους εξαρτάται από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται σε αυτά.

Cookies συνεδρίας

Τα cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται αμέσως όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Όταν κάνετε επανεκκίνηση του προγράμματος περιήγησής σας και επιστρέψετε στον ιστότοπο που δημιούργησε το cookie, ο ιστότοπος δεν θα σας αναγνωρίσει.

Άλλες τεχνολογίες ανίχνευσης Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω άλλων τεχνολογιών ανίχνευσης, όπως ετικέτες και εικονοστοιχεία, αποθηκεύονται για 24 μήνες.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τα χρησιμοποιημένα cookies ή ανακαλέστε τη συγκατάθεση σας!
https://magnasauctions.com/cookies

προϋποθεσεισ

Η συμμετοχή στη δημοπρασία σημαίνει και την αποδοχή των παρακάτω όρων. Ουδεμία άλλη δήλωση, γραπτή ή προφορική, δεν αντικαθιστά ή υπερβαίνει τους παρακάτω όρους της Δημοπρασίας.

1.1 Ο Οίκος Δημοπρασιών Magna’s (εφ’ εξής αναφερόμενος ως «Δημοπράτης») είναι ο μεσάζων Πωλητή και Αγοραστή. Ενεργεί ως εντολοδόχος/αντιπρόσωπος του Πωλητή (ιδιοκτήτη/καταθέτη του λαχνού ή αντικειμένου προς δημοπράτηση).

1.2 Ο Δημοπράτης είναι το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που διευθύνει την Δημοπρασία και καθορίζει τις διαδοχικές πλειοδοσίες επί των δημοπρατουμένων έργων, δικαιούμενος να αρνηθεί προσφορές μικρότερες ή μεγαλύτερες του προτεινόμενου από εκείνον ύψους.

1.3 Τα αντικείμενα της δημοπρασίας μπορούν να έχουν την τιμή ασφαλείας (reserve price) που έχει συμφωνηθεί με τον Πωλητή. Το αντικείμενο δεν μπορεί να πωληθεί κάτω από αυτήν τη συμφωνημένη τιμή.

Όλα τα αντικείμενα που προσφέρονται προς πώληση εκτιμώνται από τον Δημοπράτη με βάση την αναμενόμενη τιμή κατακύρωσης που καθορίζεται από την εμπειρία και τους ειδικούς του Δημοπρατικού Οίκου, καθώς και από προηγούμενα αποτελέσματα δημοπρασίας παρόμοιων αντικειμένων. Είναι πιθανό η εκτίμηση και η περιγραφή να αναθεωρηθούν πριν από τη δημοπρασία. Οι αλλαγές δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του οίκου. Οι αναγραφόμενες τιμές εκτίμησης είναι προϊόν προσωπικής εκτίμησης του Δημοπράτη και δεν αποτελούν δέσμευση για το τελικό αποτέλεσμα.

3.1 Οι περιγραφές που περιλαμβάνονται στον εκάστοτε κατάλογο ή όποιο άλλο έντυπο ή ιστοσελίδα και οποιαδήποτε άλλη αναφορά γραπτή ή προφορική σχετικά με την χρονολογία, τιμή, δημιουργό, υλικά, κατάσταση ή γνησιότητα αντικειμένων ή  έργων ερευνώνται ιδιαίτερα προσεκτικά, επαγγελματικά και  υπεύθυνα από ειδικούς συνεργάτες, εμπειρογνώμονες ή ιστορικούς, αποτελούν, όμως, μόνον γνώμη ή εκτίμηση και σε ουδεμία περίπτωση εγγύηση, δέσμευση ή ευθύνη του Δημοπρατικού Οίκου ή συνεργατών του έναντι τρίτων. Κάθε υποψήφιος Αγοραστής οφείλει, έγκαιρα και σαφώς πριν την έναρξη της Δημοπρασίας, να έχει ελέγξει με δική του δαπάνη και ευθύνη την ακρίβεια περιγραφών ή την γνησιότητα έργων και να συμμετάσχει μόνον και εφ’ όσον έχει ικανοποιηθεί πλήρως.

3.2 Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Δημοπρατικός Οίκος ενδέχεται να επιλέξει να προσθέσει στην περιγραφή την προέλευση ενός αντικειμένου. Μια τέτοια περιγραφή παρέχεται εάν ένας πρώην κάτοχος είναι γνωστός στο κοινό ή/και εάν η προέλευσή του, ρίχνει περαιτέρω φως στο αντικείμενο και το ιστορικό του. Σε άλλες περιπτώσεις, τέτοιες πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται στην περιγραφή για λόγους όπως η επιθυμία του Πωλητή για τήρηση απορρήτου και ανωνυμίας.

3.3 Είναι πιθανό η εκτίμηση και η περιγραφή να αναθεωρηθούν πριν από τη δημοπρασία. Οι αλλαγές δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Οίκου.

4.1 Τα αντικείμενα της Δημοπρασίας παρουσιάζονται πριν από τη δημοπρασία στις τοποθεσίες του Δημοπρατικού Οίκου, όπως αυτές αναγράφονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο και στην ιστοσελίδα. Οι υποψήφιοι Αγοραστές ενθαρρύνονται να ελέγχουν προσεκτικά τα αντικείμενα της δημοπρασίας και είναι υπεύθυνοι για τον καθορισμό της κατάστασης των αντικειμένων στα viewings, όπου έχουν επίσης την ευκαιρία να συμβουλευτούν την ομάδα μας.

4.2 Εάν ένας Αγοραστής δεν έχει την ευκαιρία να εξετάσει το αντικείμενο από κοντά, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας και να αιτηθεί αναλυτική περιγραφή της κατάστασης του αντικειμένου (condition report). Το condition report περιλαμβάνει αναλυτική οπτική περιγραφή της κατάστασης του αντικειμένου και δεν βασίζεται σε επιστημονική τεκμηρίωση. Η περιγραφή κατάστασης προορίζεται μόνο για ενημερωτική χρήση, προς πληροφόρηση των πελατών του Δημοπρατικού Οίκου που δεν έχουν τη δυνατότητα να επιθεωρήσουν το εκάστοτε αντικείμενο δια ζώσης.

Ο Δημοπράτης θεωρεί καλόπιστα ότι ο Πωλητής είναι κύριος του έργου ή αντικειμένου που δημοπρατείται. Ο Πωλητής δεσμεύεται ενώπιον του νόμου και δηλώνει ανεπιφύλακτα πως κάθε αντικείμενο ή έργο που υποβάλλει προς δημοπράτηση είναι της αδιαμφισβήτητης και νόμιμης κυριότητας, νομής και κατοχής του, ελεύθερο βαρών, νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων, διεκδικήσεων ή αξιώσεων ή δικαιωμάτων τρίτων επ’ αυτού.

6.1 Κάθε λαχνός διατίθεται στην κατάσταση που βρίσκεται κατά την δημοπράτηση («ως έχει»).

6.2 Η περιγραφή και οι δηλώσεις που αναγράφονται στον κατάλογο της Δημοπρασίας ως προς την προέλευση, χρονολόγηση, γνησιότητα και αποτίμηση της αξίας του λαχνού αποτελούν απλή εκτίμηση του Δημοπράτη και δεν τον δεσμεύουν ούτε δημιουργούν οποιαδήποτε ευθύνη του έναντι του πλειοδότη ή τρίτων.

6.3 Ο Δημοπράτης ή οι συνεργάτες του δεν ευθύνονται για πιθανά πραγματικά ελαττώματα ή φθορές του λαχνού. Γι’ αυτόν το λόγο, κάθε υποψήφιος πλειοδότης οφείλει να εξετάζει προηγουμένως τον λαχνό, για τον οποίο ενδιαφέρεται να πλειοδοτήσει, αυτοπροσώπως ή δια εντεταλμένου ειδικού κατά το διάστημα που οι προς δημοπράτηση λαχνοί εκτίθενται στο κοινό προ της διεξαγωγής της Δημοπρασίας. Συμμετοχή του πλειοδότη στην δημοπρασία σημαίνει αυτομάτως ότι ο λαχνός έχει προηγουμένως εξετασθεί από αυτόν ή από αντιπρόσωπό του για την κατάσταση ή/και την αυθεντικότητα του και ότι είναι της απολύτου αρεσκείας του.

Πωλητής που αναγκασθεί, για οποιονδήποτε λόγο, να αποσύρει το προς δημοπράτηση αντικείμενο ή έργο του πριν την Δημοπρασία, καταβάλλει στον Δημοπρατικό Οίκο ποσοστό 20% της συμφωνηθείσας μέσης τιμής επιπλέον εξόδων και Φ.Π.Α.

8.1 Ο κάθε δημοπρατούμενος λαχνός κατακυρώνεται στον τελευταίο πλειοδότη, ο οποίος αποδέχθηκε την υψηλότερη τιμή που πρότεινε ο Δημοπράτης και στην οποία κατακυρώθηκε το αντικείμενο και ο οποίος καθίσταται έκτοτε Αγοραστής του.

8.2 Το νόμισμα που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των δημοπρασιών είναι το Ευρώ (€).

8.3 Η τιμή κατακύρωσης είναι η τιμή που «κλείνει» ο Δημοπράτης ένα αντικείμενο κατά τη δημοπρασία και όχι η τιμή πώλησης.

8.4 Η τιμή κατακύρωσης/πωλήσεως (hammer price) στον Αγοραστή είναι δεσμευτική σύμφωνα με τους όρους & προϋποθέσεις της δημοπρασίας.

8.5 Σε περίπτωση που προσφορές κατατίθενται για λογαριασμό τρίτου, το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά είναι ο οριστικός υπεύθυνος για την περαίωση της συναλλαγής.

8.6 Τα αντικείμενα αγοράζονται στην τρέχουσα συνθήκη και κατάστασή τους, και ανεξάρτητα από τον τρόπο συμμετοχής, ο Αγοραστής δεν έχει δικαίωμα να ακυρώσει την αγορά του.

 

9.1 Εκτός από την τιμή κατακύρωσης/πωλήσεως (hammer price), που αποτελεί το τίμημα της πώλησης του λαχνού, ο Αγοραστής πληρώνει προμήθεια (buyer’s premium) στον Δημοπρατικό Οίκο, καθώς και άλλα ποσά που περιγράφονται παρακάτω αναλυτικά, εάν ισχύουν οι όροι  για αυτά. Το συνολικό ποσό που πληρώνει ο Αγοραστής ονομάζεται «Τιμή Αγοράς».

9.2 Προμήθεια Αγοραστή (buyer’s premium): 15% πλεόν Φ.Π.Α. στην προμήθεια στην τιμή κατακύρωσης, για δια ζώσης συμμετοχή στην αίθουσα κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, για τηλεφωνικές προσφορές, για γραπτές προσφορές  και για διαδικτυακή προσφορά (online absentee bid) μέσω της ιστοσελίδας magnasauctions.com

9.3 Συμμετοχή στη δημοπρασία ζωντανά (Live Online Bidding): Προστίθεται επιπλέον 15% πλέον Φ.Π.Α. στην προμήθεια για συμμετοχή και κατάθεση προσφορών ζωντανά μέσω διαδικτύου με ταυτόχρονη παρακολούθηση της ζωντανής ροής της δημοπρασίας (live streaming) μέσω των πλατφόρμων που συνεργαζόμαστε, οι οποίες αναφέρονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο της δημοπρασίας. Το ποσό αυτό προστίθεται στην Προμήθεια Αγοραστή.

9.4 Εάν ο λαχνός έχει δίπλα στον τίτλο αστερίσκο (*) ή κείμενο στην περιγραφή «ο λαχνός πωλείται με Φ.Π.Α. 24%», τότε στην τιμή κατακύρωσης προστίθεται 24% Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Αγοραστή και δεν προστίθεται το buyer’s premium.

9.5 Επί κατακύρωσης εικαστικού έργου με το σήμα «AR» στον τίτλο/περιγραφή του λαχνού, ο Αγοραστής οφείλει επιπλέον ποσό που αντιστοιχεί στο «Δικαίωμα Παρακολούθησης» του καλλιτέχνη που βρίσκεται εν ζωή ή έχει αποβιώσει μέσα στα τελευταία εβδομήντα (70) χρόνια [άρθρο 5 του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α/1993) περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει]. Το ποσό αυτό διαμορφώνεται ως εξής: α) σε ποσοστό 5% για το τίμημα της τιμής κατακύρωσης έως 50.000,00 Ευρώ, β) σε ποσοστό 3% για το τίμημα της τιμής κατακύρωσης από 50.000,01 Ευρώ έως 200.000,00 Ευρώ, γ) σε ποσοστό 1% για το τίμημα της τιμής κατακύρωσης από 200.000,01 Ευρώ έως 350.000,00 Ευρώ, δ) σε ποσοστό 0,5% για το τίμημα της τιμής κατακύρωσης από 350.000,01 Ευρώ έως 500.000,00 Ευρώ και ε) σε ποσοστό 0,25% για το τίμημα της τιμής κατακύρωσης που υπερβαίνει τις 500.000,00 Ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό του «δικαιώματος παρακολούθησης» δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 12.500,00 Ευρώ. Το τελικώς καταβλητέο ποσό του «δικαιώματος παρακολούθησης» επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24% που βαρύνει επίσης τον Αγοραστή.

10.1 Η διαδικασία συμμετοχής στη δημοπρασία είναι ιδιαίτερα απλή, γρήγορη και εύκολη. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν/υποψήφιοι Αγοραστές θα πρέπει έγκαιρα και σαφώς πριν την έναρξη της Δημοπρασίας να δηλώνουν με την ταυτότητά τους τα στοιχεία τους στην γραμματεία από όπου παραλαμβάνουν την ειδική καρτέλα/αριθμό  συμμετοχής τους στην Δημοπρασία.

10.2 Ο Δημοπρατικός Οίκος παρέχει την διευκόλυνση, δωρεάν και κατόπιν συνεννοήσεως, να εκπροσωπεί διακριτικά και δεόντως όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Δημοπρασία (γραπτώς ή δια τηλεφώνου) διατηρώντας την ανωνυμία τους ή χωρίς να  παρουσιαστούν προσωπικώς.

10.3 Όσον αφορά την γραπτή συμμετοχή, οι υποψήφιοι Αγοραστές θα πρέπει να  δηλώσουν την συμμετοχή τους, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα γραπτής συμμετοχής που θα βρουν στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Δημοπρασίας. Για να είναι έγκυρη η προσφορά πρέπει ο Δημοπρατικός Οίκος να έχει λάβει τη φόρμα γραπτής συμμετοχής τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της Δημοπρασίας.

10.4 Όσον αφορά την τηλεφωνική συμμετοχή, οι υποψήφιοι Αγοραστές θα πρέπει να  δηλώσουν την συμμετοχή τους, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα τηλεφωνικής συμμετοχής που θα βρουν στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Δημοπρασίας. Για να μπορεί να οργανώσει την τηλεφωνική συμμετοχή ενός υποψήφιου Αγοραστή, ο Δημοπρατικός Οίκος πρέπει να έχει λάβει τη φόρμα τηλεφωνικής συμμετοχής τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της Δημοπρασίας.

10.5 Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δημοπρατικός Οίκος από τυχόν αδυναμία επιτυχούς υποβολής προσφορών και συνιστάται όπως οι υποψήφιοι Αγοραστές παρίστανται προσωπικώς στην Δημοπρασία.

10.6 Absentee Online Bid: συμπληρώνοντας το μέγιστο «χτύπημα» (max bid) για τον κάθε λαχνό που επιθυμείτε να αποκτήσετε στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Δημοπρασίας μέσω της ιστοσελίδας του οίκου

10.7 Live Online Bid: Δυνατότητα συμμετοχής και κατάθεσης προσφορών στη Δημοπρασία ζωντανά, με ταυτόχρονη παρακολούθηση της ζωντανής ροής (live streaming) της Δημοπρασίας, από υπολογιστή, tablet ή κινητό τηλέφωνο με πολύ απλή και εύκολη διαδικασία εγγραφής. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τους συνδέσμους των πλατφόρμων που συνεργαζόμαστε θα βρείτε στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Δημοπρασίας.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

α) Με χρεωστική/πιστωτική κάρτα αυτοπροσώπως σε μία από τις τοποθεσίες του Οίκου Δημοπρασιών.

β) Με μετρητά (μέχρι 500,00 Ευρώ σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία).

γ) Με τραπεζικό έμβασμα σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμό του Δημοπρατικού Οίκου

12.1 Αφού προηγουμένως γίνει πλήρης και ολοσχερής εξόφληση της αναφερόμενης ανωτέρω συνολικής οφειλής από τον Αγοραστή, ο λαχνός που κατακυρώθηκε είναι διαθέσιμος προς παράδοση στον Αγοραστή, από την επομένη της Δημοπρασίας εργάσιμη ημέρα, από τα γραφεία του Δημοπράτη (ή ενδεχομένως από άλλο μέρος το οποίο ο Δημοπράτης θα υποδείξει στον Αγοραστή) και για τις επόμενες δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της δημοπρασίας. Μεταβίβαση της κυριότητας επί του λαχνού επέρχεται μόνο με την εξόφλησή του και με την ταυτόχρονη παράδοσή του στον Αγοραστή.

12.2 Αντικείμενα ή έργα που δεν εξοφλούνται ή δεν παραλαμβάνονται εντός των δέκα (10) εργάσιμων ημερών θα επιβαρύνονται με επιπλέον ημερήσια χρέωση φύλαξης ή ασφάλισης κλπ.

Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του Αγοραστή να προσέλθει για να παραλάβει και να εξοφλήσει το έργο εντός της αναφερόμενης ανωτέρω προθεσμίας, ο Δημοπράτης έχει τα ακόλουθα ισοδύναμα δικαιώματα: είτε (α) να διεκδικήσει δικαστικώς την εξόφληση εντόκως μαζί με όλα τα έξοδα που θα προκύψουν, είτε (β) αφού ορίσει στον Αγοραστή νέα πενθήμερη προθεσμία εξόφλησης της συνολικής οφειλής, να υπαναχωρήσει της πώλησης, σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της νέας ως άνω προθεσμίας. Σε τέτοια περίπτωση ο Δημοπράτης θα μπορεί να πωλήσει τον λαχνό σε τρίτο πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο ελεύθερα, ακόμα και εκτός δημοπρασίας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, αν η τιμή πώλησης που θα πραγματοποιηθεί είναι μικρότερη της συνολικής οφειλής του Αγοραστή που θα έχει διαμορφωθεί από την προηγηθείσα πλειοδοσία τούτου, ο Δημοπράτης θα μπορεί να αξιώσει δικαστικώς από τον Αγοραστή το διαφέρον μεταξύ της μειωμένης αυτής αμοιβής που επιτεύχθηκε από την ελεύθερη πώληση του λαχνού και της Αμοιβής, χωρίς τούτο να αποκλείει την διεκδίκηση τυχόν περαιτέρω αποζημίωσης για τυχόν οικονομικές ή άλλες ζημίες που υπέστη ως αποτέλεσμα της άρνησης ή αδυναμίας του Αγοραστή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.

14.1 Ο Δημοπράτης εφαρμόζει τις διεθνώς παραδεδεγμένες αρχές της επιστήμης και της τέχνης κατά την εξέταση της γνησιότητας των λαχνών πριν την δημοπράτηση τους. Εάν, παρά ταύτα, λαχνός αποδειχθεί εκ των υστέρων ως μη γνήσιος με αδιάσειστα στοιχεία που βασίζονται στις διεθνώς παραδεδεγμένες μεθόδους εξέτασης αυθεντικότητας, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τον λαχνό. Σε ό,τι αφορά το ποσό της τιμής κατακύρωσης του επιστρεφόμενου για την ανωτέρω αιτία λαχνού, αυτό θα το επιστρέψει στον Αγοραστή ο Δημοπράτης άτοκα, αλλά μόνο εφ’ όσον δεν το έχει ήδη καταβάλει στον Πωλητή. Αν, όμως, ο Δημοπράτης έχει εξοφλήσει ήδη τον Πωλητή, τότε ο Αγοραστής θα δικαιούται να αναζητήσει την τιμή κατακύρωσης αποκλειστικά και μόνο από τον Πωλητή (που θα έχει ήδη εισπράξει το τίμημα, κατά τα ανωτέρω), ο, δε, Δημοπράτης θα υποχρεούται να επιστρέψει άτοκα την Αμοιβή που θα έχει εν τω μεταξύ εισπράξει από τον Αγοραστή, καθώς και να δώσει στον Αγοραστή τα στοιχεία του ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης κατοικίας του Πωλητή. O Αγοραστής ως συνέπεια παραιτείται από κάθε περαιτέρω διεκδίκηση, οικονομική ή άλλη, εις βάρος του Δημοπρατικού Οίκου ή συνεργατών του. 

14.2 Σωρευτικές προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος επιστροφής του λαχνού εκ μέρους του Αγοραστή είναι: (α) να ζητείται εγγράφως και αιτιολογημένως η επιστροφή του, (β) το έγγραφο αυτό αίτημα να λαμβάνει χώρα μέσα σε δύο (2) χρόνια από την παράδοσή του στον Αγοραστή, (γ) ο λαχνός να βρίσκεται στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν κατά την παράδοσή του στον Αγοραστή, (δ) να μην έχει μεταβιβαστεί εν τω μεταξύ από τον Αγοραστή σε τρίτο ούτε να έχει τεθεί οποιοδήποτε βάρος επ’ αυτού και (ε) να μην υπήρχε αναφορά στον κατάλογο της δημοπρασίας σε διχογνωμίες ειδικών ως προς την γνησιότητά του. Σημειώνεται ειδικώς ότι, αν στην περιγραφή του δημοπρατούμενου λαχνού στον κατάλογο της δημοπρασίας αναφέρεται η φράση ότι το έργο «αποδίδεται στον τάδε ή τον δείνα καλλιτέχνη» ή προέρχεται από «εργαστήριο του τάδε ή του δείνα καλλιτέχνη», τούτο δεν αποτελεί στοιχείο μη γνησιότητας του έργου και δεν γεννά δικαίωμα επιστροφής του.

14.3 Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των εξόδων που σχετίζονται με την επιστροφή του αντικειμένου.

16. Ο Οίκος έχει το δικαίωμα να φωτογραφίζει ή να βιντεοσκοπεί οποιοδήποτε από τα έργα. Τα δικαιώματα των εικόνων ανήκουν στον Οίκο που έχει δικαίωμα να τις χρησιμοποιεί όπως θέλει.

17. Δεν επιτρέπεται η χρήση υλικού και φωτογραφιών καταλόγων μας χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δημοπρατικού Οίκου.